Benelux netwerk voor interim managers en consultants

PRIVACY AND POLICY. BY USING THIS WEB SITE, YOU AGREE TO BE BOUND BY OUR USAGE POLICIES

De interim manager
Interimmanagers.be respecteert de privacy van onze interim managers en zal nooit een cv openbaar maken zonder de toestemming van de betrokkene.
Echter houdt Interimmanagers.be zich het recht voor om delen van cv's anoniem op de website te plaatsen als aanvulling van de referentie database. Het toesturen van uw cv impliceert uw akkoord over deze werkwijze.

De interim manager gaat een verbintenis aan met Interimmanagers.be voor het uitvoeren van een interim management opdracht bij een derde partij genaamd de Opdrachtgever..
Deze opdracht bestaat uit het leveren van een zelfstandige Interim Manager voor het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbeperkte duur echter met een opzeggingsperiode van 14 dagen, overeengekomen bij ondertekening van het contract. De opdracht loopt tot opzegging van het contract met in acht name van de afgesproken opzegperiode.

Interimmanagers.be en de Interim Manager zullen niet onder het gezag staan van de opdrachtgever. Interimmanagers.be is uitsluitend de leverancier van diensten uitgevoerd door een zelfstandige interim manager.

Interimmanagers.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de interim manager.

De vergoeding voor de geleverde diensten worden elke maand op het einde van de maand aan Interimmanagers.be door de interim manager gefactureerd per effectief gewerkte dag of dagdeel. De verplichting tot betaling komt tot stand 5 werkdagen nadat Opdrachtgever aan zijn financiële verplichting tegenover Interimmanagers.be heeft voldaan. Samen met de factuur bezorgt de interim manager een gedetailleerde staat van de effectief gepresteerde uren.

De vergoeding voor Interimmanagers kan ook bestaan uit een vaste fee door opdrachtgever te voldoen. Daarna en met onze uitdrukkelijke schriftelijke toelating kan de interim manager rechtstreeks factureren aan het opdracht gevende bedrijf.

De door u bezorgde gegevens worden enkel door Interimmanagers gebruikt om u via mail op de hoogte te houden en worden niet met derden gedeeld.

De opdrachtgever
Interimmanagers.be gaat met de opdrachtgever een verbintenis aan voor het doen voeren van een interim management opdracht door een derde zelfstandige en onafhankelijke persoon.
De taak van Interimmanagers bestaat uitsluitend uit het leveren van een zelfstandige Interim Manager voor het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbeperkte duur echter met een opzeggingsperiode van 15 dagen, overeengekomen bij ondertekening van het contract en loopt tot opzegging van het contract met in acht name van de afgesproken opzegperiode.

Interimmanagers.be en de interim Manager zullen niet onder het gezag staan van de opdrachtgever. Interimmanagers.be is uitsluitend de leverancier van diensten uitgevoerd door een zelfstandige interim manager.

De vergoeding voor de geleverde diensten worden elke maand op het einde van de maand door Interimmanagers.be aan de opdrachtgever gefactureerd op basis effectief gewerkte dagen of dagdeel. 
Uitzondering is er voor de eerste periode van elke nieuwe opdracht waar een voorschot voor de eerste maand wordt gevraagd, te voldoen uiterlijk op de eerste dag van de aanvang van de opdracht.

Ook kan eventueel een vaste fee te voldoen voor de aanvang van de opdracht worden afgesproken. Daarna en met onze uitdrukkelijke schriftelijk akkoord kan de interim manager rechtstreeks factureren aan het opdracht gevende bedrijf.

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Interimmanagers.be het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door andere bij de organisatie aangesloten Interim Managers. Om u een hoge kwaliteitsstandaard te kunnen garanderen werkt Interimmanagers enkel op basis van exclusiviteit.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De Interim Manager is bij de beëindiging van de opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van de opdracht verkregen informatie onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Interimmanagers.be respecteert de privacy van onze opdrachtgevers en zal nooit een opdracht openbaar maken zonder de toestemming van de betrokkene.
Echter houdt Interimmanagers.be zich het recht voor om ervaringen anoniem op de website te plaatsen als aanvulling van de referentie database.

De Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, evenals gedurende een periode van één jaar na het einde van de overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te gaan met de Interim manager of zijn vervanger.

Op elke toepassing tussen Interimmanagers.be en Opdrachtgever is het Belgische recht van toepassing.

Copyright
Niets van deze website mag overgenomen worden zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever.